תנאים והגבלות

                                              תקנון הצטרפות אפילייטס לרשת האפילייטס Wesell

 

1.       הצטרפות חברות או פרטיים כאפילייט (Affiliate) במערכת כפופה לאישור רשמי בדואר אלקטרוני מ- וויסל סחר בע"מ ח.פ. 514500578 (להלן: "המפעילה"), האחראית על הפעלת רשת האפילייטס WeSell אשר מהווה פלטפורמה טכנולוגית (זירת פרסום), המקשרת בין האפילייט לבין מפרסמים שונים (להלן: "הרשת").

2.       האפילייט יורשה לקדם קמפיינים פרסומיים ברשת, רק בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון הרשת, כפי שיעודכן מעת לעת וכן בכל אחד מהקריטריונים המפורטים להלן:

o        אפילייטס הנם בעלי מדיות המציעים למשתמשים תוכן איכותי ומשמעותי בלבד. לא יאושר אפילייט שנכסי הפרסום שלו מבוססים על רשימת קישורים או פרסומות בלבד, ו/או המבוסס על פרסום המפרסמים המיוצגים במערכת, או שאינו מעניק ערך מוסף, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

o        לא יוצעו על ידי האפילייט תמריצים באופן ישיר ו/או עקיף, על מנת לעודד גולשים להקליק על פרסומות ו/או למלא ליד ו/או לבצע עסקה.

o        על אתר האינטרנט של האפילייט להיות בנוי במלואו, ללא דפי אינטרנט "תחת בנייה" ו/או "בקרוב".

o        הפצת פרסומות בכל אפיק שהוא למעט הצגת באנר, כגון הצגתן בחלונות קופצים (Pop Ups), כפופה ותעשה רק בהתאם להגדרות וההרשאות הספציפיות של הקמפיין.

o        המפעילה מאפשרת לאפילייט לפעול ממספר אתרים שונים תחת אותו חשבון אפילייט. כל האתרים מהם יפעל האפילייט חייבים להיות רשומים במערכת ולקבל אישור מפורש מהמפעילה.

o        מדיה של אפילייט לא תקשר ו/או תפנה ו/או תכיל את הנושאים הבאים:

o        תוכן למבוגרים בלבד.

o        קידום שירות למבוגרים בלבד.

o        שפה גסה.

o        תוכן גזעני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.

o        עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

o        תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו.

o        תוכן המעודד או מקדם אלימות מכל סוג שהוא.

o        הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים.

o        תוכן פרסומי שלא התקבל אישור לשליחתו כמתחייב על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008

         (להלן:  "חוק הספאם").

o        עבירות מחשוב, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצת וירוסים וכו'.

 

3.        המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל את בקשת האפילייט מכל סיבה שהיא.

4.       במקרה ובו האפילייט ניסה ו/או ביצע ו/או אם יש למפעילה סיבה סבירה להניח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשו פעולות הונאה במערכת או בקשר אחר עם הרשת (לרבות, אך מבלי למעט, הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או הונאה מכל סוג), לא יהיה זכאי האפילייט לתגמול כלשהו (עמלות) הקיים במערכת עבור כל הקמפיינים בהם השתתף וחשבונו יחסם לאלתר והוא יידרש להשבה מלאה של כל הסכומים שקיבל, למעט במידה ובמקרים לגביהם יספק ראיה שתהיה מקובלת על המפעילה לכך שלא ביצע כל פעולת הונאה. רישומי הרשת ייראו כראיה מכרעת לנכונות תכנם.

5.       על האפילייט מוטלת חובת ההוכחה למפעילה, כי לא ביצע פעולות הונאה. כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי האפילייט לתגמול כלשהו, עד אשר יספק ראיה לכך שאינו מרמה את המערכת. קריטריונים לדוגמא לקביעת פעילות הונאה על ידי אפילייט:

o        שיעורי CTR ו/או הקלקות הגבוהים משמעותית מהממוצעים בתעשייה.

o        שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות.

o        הצגת לידים כוזבים.

o        הצגת מכירות כוזבות.

 

6.       המפעילה אוסרת שליחת דברי פרסומת כמשמעותם בחוק הספאם, מכל סוג, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים. הובהר לאפיליייט והוא הסכים כי שליחת דברי פרסומת ללא היתר מראש ובכתב מאת המפעילה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה ובמקרה כזה, המפעילה תסיר לאלתר את האפילייט מהרשת.

          כמו כן מוסכם, כי האפילייט ישפה ויפצה את המפעילה בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לשליחת דברי פרסומת סניגוד להוראות תקנון זה ולעניין זה האפילייט מאשר למפעילה לקזז את סכום הפיצוי ו/או השיפוי מכל סכום שמגיע לו ובמקרים מסויימים, בכפוף לשיקול דעתה של המפעילה להחזיק את התשלום המגיע לאפילייט עד לסיום בירור התלונה ו/או התביעה

 

          זכאות לתשלום עמלות:

7.       מילוי טופס הרשמה מהווה הסכם בין המפעילה לבין האפילייט, שיהא זכאי לתשלום עמלות בעבור קידום קמפיינים ממגוון המפרסמים הרשומים ברשת. גובה העמלות ייגזר  מהעמלות שתקבל המפעילה בגין קידומו של האפילייט. תשלום עמלות זה בעבור חודש שהסתיים יתבצע עד לסוף החודש שאחריו ובכפוף לקבלת התשלום מהמפרסם והודעת תשלום מהמפעילה.

8.       מובהר למען הסר כל ספק, כי מפעילת האתר תהא פטורה מתשלום עמלות לאפילייט במקרה בו לא יועבר אליה תשלום מהמפרסם עבור תוצרים האפילייט (לידים וכיוצב'), ובמקרה כזה האפילייט מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לאי תשלום העמלות כאמור.

9.       במקרים של קמפיינים מבוססי מכירה, באם ביטל הלקוח את רכישתו, או החזיר את המוצר אותו רכש, או שחברת האשראי לא אישרה את הרכישה לחיוב, לא יהא זכאי האפילייט לקבלת עמלה.

10.       במקרים של קמפיינים מבוססי לידים, באם נפסלו הלידים שסיפק האפילייט, בין אם במהלך הטיוב ובין אם ע"י המפרסם, לא יהא זכאי האפילייט לקבלת עמלה.

11.    האפילייט לא יהיה זכאי לקבל עמלות בסך מצטבר נמוך מ- 200 ₪, ותשלום כזה יידחה עד למועד בו יגיעו הסכומים המצטברים המגיעים לאפילייט לסכום הגבוה מ- 200 ₪. לא ישולמו סכומים הנמוכים מסכום זה והאפילייט מוותר על כל טענה בקשר לסכומים נמוכים ו/או נדחים כאמור, לרבות ריבית וכל נזק ישיר ו/או עקיף.

12.    זכאות לתשלום בגין הודעת תשלום שאפליאייט קיבל תקפה למשך 12 חודשים ממועד קבלת הודעת התשלום שתישלח אל האפילייאט באמצעות דואר אלקטרוני אל הכתובת שנמסרה ע"י האפילייאט בעת הרשמתו.

          הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעת תזכורת בדואר אלקטרוני 30 ימים לפני תום תקופת המימוש.

13.    תשלומי דור שני, ישולמו רק במידה והשותף המפנה זכאי בעצמו להודעת תשלום על קידומים ברשת. כמו כן, תשלומי דור שני יהיו מוגבלים לשנה אחת בלבד, מיום הצטרפות השותף שהופנה לרשת.

 

14.   האפילייט יפרסם במדיות רק חומרי פרסום (באנרים, קישורי טקסט וכו') המאושרים על ידי המפרסמים ולא יצור, יערוך או ישנה חומרי פרסום באופן עצמאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור במפורש ובכתב מהמפעילה.

15.   האפילייט לא ישלח דואר זבל (SPAM) הכולל את המודעות ו/או את קישורי המפרסמים הקשורים לרשת. אפילייט לא ישלח דיוור לרשימת תפוצה, הכוללת משתמשים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה והמפורשת להיכלל ברשימת התפוצה. האפילייט יהא אחראי למלוא הנזקים, ישירים או עקיפים, אשר ייווצרו לרשת או למפעילה כתוצאה מהפרת סעיף זה. כמו כן, ייחסם חשבונו ותוקפה זכאותו לקבלת תגמול כלשהו (עמלות) הקיים ברשת, עבור כל הקמפיינים בהם השתתף, כל זאת על פי שיקול דעת המפעילה.

16.   האפילייט אינו עובד או שלוח של המפעילה או של הרשת האפילייטס אלא פועל כקבלן עצמאי, ולא תהא למפעילה או לרשת כל אחריות או חבות בגין מעשיו או מחדליו של האפילייט, אלא תעמוד להם הגנת סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]

17.   המפעילה שומרת על זכותה לסיים את הסכם ההתקשרות עם האפילייט מכל סיבה שהיא. הודעת סיום התקשרות תכנס לתוקף באופן מיידי עם העברתה לאפילייט באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת האפילייט המעודכנת במערכת. אין באמור בכדי לגרוע מזכות האפילייט לקבל תגמול כלשהו (עמלות) לו זכאי בגין התקופה הקודמת לסיום ההסכם כאמור.

18.   האפילייט מתחייב, כי התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתר שלו הינם חוקיים להפצה ושכל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים, נמצאים בבעלותו או שיש לו הזכות החוקית להשתמש בהם.

19.   האפילייט מתחייב ומסכים בזאת לשפות את המפעילה, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות, התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני, לשון הרע והפרת זכויות בסימן מסחרי כמו גם כל זכות אחרת של המפעילה או של צד ג', על פי כל דין, וכל טענה אחרת הנובעת מאופן קידום הקמפיינים ע"י האפילייט. המפעילה תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ"ל.

20.   המפעילה שומרת על הזכות לשנות כל תנאי בהסכם זה בכל עת. הודעות בדבר שינוי ישלחו לאפילייט באמצעות הדואר האלקטרוני המעודכן במערכת, והאפילייט אחראי לעמוד בכל שינוי בהסכם בתוך 10 ימים קלנדאריים ממועד השינוי. במידה ולא תתקבל תגובת האפילייט תוך 10 הימים הקלנדאריים הנ"ל, יחשב הדבר כהסכמה לשינויים להסכם זה.

21.   המפעילה אינה מספקת אחריות מפורשת או מרומזת, עבור השירותים והמוצרים המסופקים על ידי המפרסמים ברשת. הצהרה זו כוללת במפורש כל פיצוי בגין הפסדי הכנסה לאפילייט כתוצאה מהפסקת שירות ו/או הפסקת השתתפות של אחד המפרסמים ברשת ו/או תקלה.

22.   הצטרפות האפילייט לרשת אינה יוצרת יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין המפעילה.

23.   בנוגע הדין אשר יחול על כל סכסוך או מחלוקת הנובעים מהסכם זה או קשורים אליו יהיה הדין החל במדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

24.   במידה וינקטו צעדים משפטיים על ידי מפרסם ברשת בגין פעולות האפילייט, אשר הפר את תנאי השימוש, תשתף המפעילה פעולה עם המפרסם לצורך חשיפת מידע רלוונטי של האפילייט. כמו כן, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעולות האפילייט, אשר יישא בעצמו בכל העלויות וההוצאות (לרבות המשפטיות) שיגרמו למפעילה כתוצאה מתביעה, דרישה או כל טענה אחרת שתועלה כלפי הרשת או המפעילה בקשר למעשה או מחדל של האפילייט.

25.   במידה ותנאי מתנאי הסכם זה יהיה חסר תוקף או בלתי ניתן לאכיפה בהתאם להחלטת בית משפט, תקנון, או חוק, שאר תנאי הסכם זה יישארו בתוקפם.

26.  המפעילה רשאית לעדכן ולתקן תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן סביר, וללא חובת הודעה נפרדת, והאפילייט מתחייב להתעדכן בתנאי התקנון בכל עת. התקנון המעודכן, כפי שיהיה מעת לעת ואשר מופיע באופן רציף באתר הרשת, יחייב את האפילייט בכל רגע נתון.